FORUMREGLEMENT V.Z.W. FIBROVEERKE

1. Toepassing

1.1. Door aan dit forum deel te nemen,  zowel actief als passief,  verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven.  Deze bepalingen zijn,  samen met het algemeen reglement van de v.z.w.,  als enige van toepassing.

2. Forum

2.1. Dit forum wordt uitgebaat door de v.z.w. fibroveerke, hierna kortweg fibroveerke genoemd.

2.2. Fibroveerke heeft op ieder ogenblik het recht dit forum geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.  Fibroveerke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade,  van welke aard ook,  die geleden zou worden ten gevolge van de opschorting,  onderbrekingen, (technische) storingen,  vertragingen,  moeilijke bereikbaarheid,  onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) dit forum.

2.3. De inhoud van de berichten,  die door derden wordt geplaatst,  valt buiten de aansprakelijkheid van Fibroveerke.  Fibroveerke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van welke aard ook  (direct,  indirect,  volgschade,  enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade,  die zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidig forum.

3. Toegang

3.1. Elk lid van Fibroveerke kan aan huidig forum deelnemen na goedkeuring door het bestuur.  U dient daartoe over een geldig emailadres te beschikken.

3.2. Fibroveerke behoudt zich het recht voor om u (verdere) toegang tot het forum te weigeren. Fibroveerke hoeft haar beslissing niet te motiveren noch aan te kondigen.

4. Gedragsregels

4.1. U dient zich ten allen tijde hoffelijk te gedragen. Beledigingen, vulgaire of opruiende taal, scheldwoorden, agressief gedrag, aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen, flame wars, e.d.m. zijn allen strikt verboden

4.2. Spam(ming),  reclame en overmatig gebruik van hoofdletters is verboden.

4.3. Het is strikt verboden om racistische,  xenofobe,  antisemitische,  islamofobe, discriminatoire,  seksistische,  pornografische en/of andere illegale teksten,  afbeeldingen en/of bestanden te posten.  Het is evenzeer verboden om een link naar dergelijke bestanden te plaatsen.  Het is evenzeer verboden om dergelijke activiteiten aan te moedigen, goed te praten en/of anderszins te bevorderen. Fibroveerke behoudt zich het recht voor om dergelijke posts en/of threads onmiddellijk,  zonder voorafgaande verwittiging,  te schrappen.

4.4. Het is strikt verboden om enige producten of diensten te koop aan te bieden. Fibroveerke behoudt zich het recht voor om dergelijke aanbiedingen onmiddellijk, zonder voorafgaande verwittiging, te schrappen. Sowieso bent u steeds als enige aansprakelijk voor de inhoud, de uitvoering, de opvolging, de werking en alle gevolgen van de door u geplaatste aanbieding.

4.5. Het is strikt verboden de persoonlijke gegevens (naam, telefoonnummer, adres, leeftijd, enz.) van derde personen kenbaar te maken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

4.6. Wanneer u iets online plaatst, verbindt u zich ertoe om daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto's,...) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,...), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling van dwingend recht.

4.7. Zo u de aanwezigheid van een illegale post zou vaststellen, kunt u dit steeds aan webmaster@fibroveerke.be melden.

4.8. Door het gebruik van dit forum vrijwaart u Fibroveerke tegen iedere aanklacht,  procedure of vordering uitgaande van derden als gevolg van de (inhoud van de) posts die u op dit forum geplaatst heeft.

5. Aanbevelingen

5.1. Gelieve steeds de indeling van het forum na te leven. Kijk eerst goed na waar uw post thuishoort alvorens hem online te plaatsen. Fibroveerke behoudt zich het recht voor om uw post te verplaatsen.

5.2. Gelieve steeds uw taal te verzorgen. Let op : schrijven in hoofdletters staat in de virtuele wereld gelijk aan schreeuwen.  Beperk dus steeds zoveel mogelijk het gebruik van hoofdletters.

5.3. Lees altijd uw posts na vooraleer u ze online plaatst.


6. Intellectuele eigendom

6.1. Door een post online te plaatsen op het forum geeft u aan Fibroveerke kosteloos de exclusieve toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze website als in één of meerdere ledenboekjes die door Fibroveerke worden uitgegeven.

7. Forumreglement

7.1. Dit reglement kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen aan dit reglement zijn met onmiddellijke ingang van kracht

7.2. Voor alle vragen inzake huidig reglement kan u steeds een mail sturen naar webmaster@fibroveerke.be of schrijven naar v.z.w. Fibroveerke,  Beverenstraat 60, B-8540 Deerlijk

Huidige versie is van toepassing sinds 28 december 2007. © 2007 v.z.w. fibroveerke. Alle rechten voorbehouden.